2024-03-20

Hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Vem har ansvar för den psykiska arbetsmiljön? Hur kan man förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Läs mer här.

Vad har arbetsgivaren för ansvar vid psykisk ohälsa?

Arbetsgivaren har ansvar för att främja sund arbetsmiljö. Utöver att erbjuda stöd och resurser för att hantera stress och konflikter, är det också viktigt att skapa en kultur där det också är acceptabelt att prata om psykisk hälsa.

Som arbetsgivare eller chef är det en god idé att erbjuda utbildningar, kurser eller workshops om hantering av stress, utmattning och främjande av välbefinnande. På så sätt kan arbetsgivaren stärka både medvetenheten och kompetensen hos sina anställda.

Hur förebygger man psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

För att förebygga psykisk ohälsa är det inte bara viktigt att identifiera och adressera riskfaktorer, men även att främja friskfaktorer. Detta kan inkludera att utvärdera och balansera arbetsbelastningen, identifiera och hantera eventuella konflikter, eller kanske behöver ni se över företagets och medarbetarnas målsättning för att se till att kraven som ställs är rimliga och att samtliga har samsyn.

Ett konkret exempel på hur man kan förebygga psykisk ohälsa är genom att erbjuda medarbetarna mentala stödverktyg, digitala och/eller fysiska. Hitta enkla sätt att implementera resurser inom mental träning, stresshantering och tillgång till terapeutiska samtal. Att anlita en hälsopartner eller att ta in expertkunskap kan vara ett värdefullt steg för att utveckla en heltäckande strategi för att främja mentalt välmående på arbetsplatsen.

Hälsotjänster Sveriges Hälsoportal.jpg

Genom att aktivt arbeta med att skapa en stöttande och välmående arbetsmiljö kan arbetsgivare inte bara minska risken för psykisk ohälsa bland sina anställda, utan också främja produktivitet, kreativitet och trivsel på arbetsplatsen. Att ta itu med både arbetsrelaterade och personliga faktorer som kan påverka medarbetarnas välbefinnande är en investering i både individernas och organisationens framgång på lång sikt.

Vem har ansvaret för den psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för den psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen, men det är också viktigt att involvera alla nivåer av organisationen.

Enligt arbetsmiljölagen kapitel 3, paragraf 4, ska arbetstagaren medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren har även skyldighet att meddela om det finns akuta risker på arbetsplatsen. Ett viktigt budskap är att arbetstagarna ska kommunicera, inte kompensera, bristerna i arbetsmiljön. Det är viktigt att alla är involverade i arbetsmiljöarbetet. Delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön.

Genom att utse hälsoinspiratörer eller skapa en arbetsgrupp för psykisk hälsa kan arbetsgivaren ytterligare engagera anställda på alla nivåer för att samarbeta och arbeta proaktivt för att förbättra arbetsmiljön.

Vad har arbetsgivaren för ansvar vid utmattningssyndrom eller utbrändhet?

Vid utbrändhet eller utmattning är arbetsgivaren skyldig att aktivt ta ansvar för att stötta den drabbade individen. En avgörande framgångsfaktor är att erbjuda mentala stödprogram som kan hjälpa individen tidigt i rehabiliteringsprocessen. Någon som drabbats av utmattningssyndrom kan ha mycket nytta av ett enkelt men tydligt program redan från dag ett i sin process att återhämta sig.

Om man som arbetsgivare dessutom kan erbjuda mentala stödverktyg och program i förebyggande syfte är det ett ännu större plus. Genom att erbjuda utbildning och stödprogram för att öka medvetenheten och förståelsen för utmattningssyndrom på hela arbetsplatsen. Som arbetsgivare eller chef kan du också underlätta för någon som drabbats av utmattning genom att se till att erbjuda flexibla arbetstider och tillgång till professionell hjälp genom företagshälsovård.

Hur skapar jag en hållbar återgång till arbetet?

Det är viktigt att skapa en hållbar återgång. Många återgår i arbetet med tydliga symptom på utmattning. Följande är viktigt vid återgång:

  • Anpassningar med utrymme för återhämtning 
  • Dialog
  • Uppmärksam på förändrade förhållanden

I återhämtningsfasen sker en successiv förbättring men bakslag är vanligt, ibland utan synbarlig orsak.

Utmattning, överkänslighet för stressbelastning och den kognitiva nedsättningen finns kvar men minskar i intensitet. Med rätt stöd och hjälp återkommer funktionen och förmågan långsamt. Återgång i arbete sker när tillräcklig funktion och förmåga uppnåtts.

Arbetsgivaren är skyldig att ha mål

Enligt AFS 2015 ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.

Målen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagare goda förutsättningar och tydlighet.
Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

  1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra, 
  2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet, 
  3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, 
  4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och 
  5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Du kan läsa mer om vad som gäller i AFS 2015:4 här. Behöver du hjälp med vad du behöver göra och hur du kan gå tillväga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kan man säga upp sig pga psykisk ohälsa?

Ja, i vissa fall kan det vara nödvändigt för en individ att säga upp sig på grund av psykisk ohälsa om arbetsmiljön inte är tillräckligt stödjande eller om återhämtning kräver att man avslutar anställningen för att fokusera på hälsan. Arbetsgivaren är dock skyldig att rehabilitera vid sjukskrivning.

Kan man få sparken för att man är sjukskriven? Nja. Arbetsgivaren får i princip inte säga upp dig på grund av din sjukdom. Arbetsgivaren har också en långtgående skyldighet att bidra till din rehabilitering, så att du kan gå tillbaka till arbetet.

På vilket sätt kan jag som arbetsgivare, chef eller ledare erbjuda mentala stödverktyg på arbetsplatsen?

Mentala stödverktyg eller program behöver inte vara krångliga, men kan vara mycket hjälpsamma. Att erbjuda medarbetare kunskap om psykisk och mental hälsa är ett första steg. Det öppnar upp för nya dialoger och kanske kan man hitta ett gemensamt språk för att uttrycka svårare känslor eller tankar. Det är också viktigt att man som chef kan erbjuda och tipsa om enkla övningar eller uppgifter - det är i mental träning som den stora effekten finns att hämta för det psykiska välmåendet!

FÖR ARBETGIVARE BLAD 3 (2) (kopia).jpg

En kombination av kunskapsspridning, övningar och hälsoinspiration kan bidra till en friskare och mer välmående arbetsplats. I Sveriges Hälsoportal finns många alternativ för implementering som kan matcha hela din organisation. Boka ett förutsättningslöst möte med oss för att ta reda på mer!