Health Competence

Team PRO workshop

Skapa ditt superteam med hjälp av psykologen Gabriella Svanberg.

Team PRO workshop

Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team. Den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare. 

Genomförandet görs av Gabriella Svanberg som är licensierad och legitimerad psykolog. Upplägget baseras på en digital mätning av teamets utmaningar och upplevelser: en mätning av nuläget. Baserat på resultatet genomförs anpassad fysisk eller digital workshop med syftet att skapa ett högpresterande team. Välj själv om ni vill arbeta webbaserat eller via fysisk workshop.

Så fungerar det

Beteendeprocesser i team och grupper 

Team PRO workshop är baserad på en initial kartläggning av teamets eller gruppens beteendeprocesser. Den mest vedertagna indelningen av beteendeprocesser i team eller grupper, som visar hur väl den fungerande gruppens beteenden och interaktioner skiljer sig från de grupper som fungerar mindre väl. Beteendeprocesserna delas in i tre kategorier.

  • Övergångsprocesser: beteenden, aktiviteter och interaktioner som ett team eller en grupp ägnar sig åt innan och efter utförande av sina primära arbetsuppgifter
  • Aktionsprocesser: beteenden och interaktioner som teamet/gruppen uppvisar under utförande av de primära arbetsuppgifter de har att utföra
  • Interpersonella processer: handlar om de beteendemönster som uppvisas i teamet/gruppen och som handlar om att främja goda relationer och ett gott klimat i teamet/gruppen. 


Forskning på teamutveckling 

Team PRO workshop har sin bas i forskning på vad som kännetecknar väl fungerande team och grupper avseende hur de agerar och interagerar. Utöver det så är konceptet utformat i enlighet med den forskning som finns på metoder för teamutveckling. Denna forskning är omfattande och ger stöd för ett antal kategorier av metoder som bidrar till mer välfungerande och högpresterande team och grupper. Dessa är:

  • Teamträning – att teamet/gruppen övar tillsammans på att utföra hela eller delar av teamets/gruppens arbete. 
  • Målformulering – att teamet/gruppen formulerar tydliga och utmanande mål med sitt samarbete och sina prestationer. 
  • Rollklargöring – att teamet/gruppen samtalar om och kommer överens om individuella ansvarsområden och roller som de kan axla som medlemmar av teamet/gruppen. 
  • Team debriefs/After-action reviews – att teamet reflekterar regelbundet och strukturerat kring sitt samarbete i syfte att lära och utvecklas. 

Team PRO workshop är utformad med utgångspunkt i denna forskning och är uppbyggd för att hjälpa team och grupper att på ett naturligt sätt reflektera kring sitt samarbete, formulera mål med sitt samarbete och klargöra roller kring vem som ska ansvara för vad. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett kostnadsfritt webbmöte där Gabriella Svanberg kan presentera konceptet och förklara vad ni kan förvänta er av denna investering.
 

Kontakta oss