2024-06-17

Hälsa på jobbet – Hälsofrämjande arbete

Allt fler företag börjar förstå vilka vinster som finns i hälsofrämjande arbete. Läs här om hur du som chef kan arbeta med förebyggande hälsoinsatser.

Att främja hälsa på arbetsplatsen är inte bara viktigt för medarbetarnas välbefinnande, utan även för företagets produktivitet och framgång. En arbetsplats som aktivt arbetar med hälsofrämjande insatser kan minska sjukfrånvaro, stärka arbetsmoralen och skapa engagerade medarbetare.

Vi arbetar med konkreta åtgärder som kan göra stor skillnad och leda till en positiv företagskultur. Med våra strategiska hälsoprogram blir det enkelt att arbeta med effektiv friskvård på din arbetsplats. Vi tar inspiration från beprövade strategier och experter för att visa hur varje steg bidrar till en hållbar, hälsosam arbetsmiljö.

En av våra experter är Magnus Hellman Driessen, en erfaren fystränare som har arbetat med bl.a. IF Elfsborg och Borås Basket. Se hans föreläsning där han delar sina bästa tips för att främja hälsa på jobbet, med fokus på att stimulera rörelse och välmående.

Begär kostnadsfri demo, rådgivning eller offert >

Bättre hälsa på jobbet: 6 enkla steg till ett friskare företag

Behöver ditt företag ett krafttag mot sjukfrånvaro och låg produktivitet? Vi har samlat sex effektiva steg som kan leda till en förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

 1. Främja en positiv företagskultur – Genom att offentligt värdesätta och belöna hälsosamt beteende, sätter företaget standarden för vad som förväntas av alla.
 2. Leda genom exempel – Ledningen bör agera förebilder i hälsosamt beteende för att inspirera medarbetare att ta steget mot en sundare livsstil.
 3. Tillgängliggöra hälsosamma alternativ – Se till att det alltid finns tillgång till näringsrika matval och möjligheter till fysisk aktivitet på kontoret.
 4. Anställ en hälsokoordinator – En ansvarig person för hälsorelaterade initiativ kan koordinera aktiviteter och fungera som en resurs för anställda.
 5. Uppmuntra regelbunden rörelse – Inför korta pauser under arbetsdagen där medarbetare kan sträcka på benen och få blodcirkulationen att öka.
 6. Implementera träningsstimulerande förmåner – Erbjud exempelvis gymkort, träningspass på arbetstid eller cykelförmåner som en del av kompensationspaketet.

Steg 1: Främja en positiv företagskultur

Ett företag bör sträva efter att skapa en miljö där anställda känner sig uppmuntrade och stödda i att ta hand om sin hälsa, både fysiskt och mentalt. Med tanke på att hög arbetsbelastning är en stor orsak till hälsobesvär, är det särskilt viktigt att integrera hälsa i företagskulturen.

Enligt Arbetsmiljöverket uppger 25 procent, motsvarande 1,3 miljoner sysselsatta, att de hade hälsobesvär av arbetet 2022.

Här är några konkreta åtgärder som bidrar till att främja en positiv företagskultur:

 • Införa hälsopolitik – Skapa policys som främjar hälsosamma val, såsom rökfria zoner och friskvårdstimmar.
 • Lyfta fram förebilder – Uppmuntra anställda som leder med gott exempel och delar med sig av sina hälsorutiner.
 • Kommunikation – Säkerställ att alla är medvetna om hälsoinitiativen och förstår deras fördelar.
 • Hälsorelaterade evenemang – Arrangera regelbundet evenemang som främjar välbefinnande, exempelvis hälsodagar eller teambuilding-aktiviteter med fokus på hälsa.
 • Hälsoanalys – Genomför regelbundna hälsoanalyser för att kartlägga medarbetarnas hälsostatus och identifiera områden som behöver förbättras, vilket möjliggör riktade åtgärder och en mer hälsosam arbetsmiljö.

positiv företagskultur för medarbetare

Steg 2: Leda genom exempel

Ledningen bör agera förebilder i hälsosamt beteende för att inspirera medarbetare att ta steget mot en sundare livsstil. Hos oss på Health Competence finns ett brett utbud av hälsotjänster för arbetsgivare som kan hjälpa ledare att visa vägen.

När chefer och ledare själva praktiserar de hälsosamma vanor sätter de en standard som anställda är mer benägna att följa.

Här är några sätt ledningen kan leda genom exempel:

 • Delta i hälsoaktiviteter – Visa engagemang genom att delta i träningspass, hälsoutmaningar eller wellness-evenemang.
 • Öppen kommunikation – Dela med sig av egna hälsomål och framsteg för att uppmuntra öppenhet och inspiration.
 • Föregå med gott exempel – Ta regelbundna pauser och prioritera mental hälsa genom att visa vikten av balans mellan arbete och fritid.
 • Uppmuntra hälsa i beslutsfattande – Se till att hälsoaspekter beaktas vid beslut som rör arbetsmiljö och företagskultur.

Genom att ledningen aktivt visar sitt engagemang för hälsa, skapas en dominoeffekt där anställda inspireras att följa efter och anta samma värderingar.

Steg 3: Tillgängliggöra hälsosamma alternativ

Se till att det alltid finns tillgång till t.ex. näringsrika matval och möjligheter till fysisk aktivitet på kontoret. Hälsosamma snacks, ergonomiska arbetsstationer och tillgång till träningsfaciliteter kan göra en stor skillnad.

Här är några förslag på hur du kan göra det enkelt att vara hälsosam på jobbet:

 • Ergonomiska arbetsstationer – Tillhandahåll höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska stolar och skärmstativ för att främja god kroppshållning och reducera belastningsskador.
 • Näringsrik kost – Erbjud hälsosamma lunchalternativ och snacks som frukt, nötter eller yoghurt. Undvik att ha godis och läsk lättillgängligt.
 • Fysiska aktiviteter – Skapa gärna utrymmen för motion, med t.ex. gym, cykelrum eller en yogastudio. Erbjud gemensamma träningspass eller andra gruppaktiviteter.
 • Mental återhämtning – Inför tysta rum för meditation och avkoppling, där medarbetare kan ta en paus och ladda om.

Steg 4: Hälsokoordinator

Att ha en dedikerad hälsokoordinator för att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen kan ta effekterna till nya nivåer. Om företaget inte har möjlighet att tillsätta en heltidstjänst kan man turas om att ansvara för hälsofrämjande insatser, eller kanske finns det någon medarbetare som visat intresse och kompetens inom hälsa och välmående som kan tilldelas ansvarsområdet till 25%?

Här är några ansvarsområden för en hälsokoordinator:

 • Planera och genomföra hälsoaktiviteter – Organisera träningspass, hälsoutmaningar, och workshops om hälsosamma vanor.
 • Stödja anställda – Vara en kontaktperson för frågor om hälsa och välmående, samt erbjuda individuella råd och stöd.
 • Samordna med ledningen – Samarbeta med företagsledningen för att säkerställa att hälsostrategier integreras i företagets övergripande mål och policyer.
 • Utvärdera insatser – Följ upp och mät effekten av hälsoprogrammen för att kunna justera och förbättra dem över tid.

Steg 5: Uppmuntra regelbunden rörelse

Inför korta pauser under arbetsdagen där medarbetare kan sträcka på benen och få igång blodcirkulationen.

Enligt en studie hos NCBI hade mikropauser som varar mindre än 10 minuter en positiv inverkan på medarbetarnas välbefinnande, inklusive ökad energi och minskad trötthet. Detta visar hur viktigt det är med korta pauser och rörelse hos medarbetarna

Detta kan inkludera allt från promenadmöten till stretchpauser och gruppträning:

 • Promenadmöten – Uppmuntra möten utomhus där deltagarna går och pratar, vilket både ökar fysisk aktivitet och främjar kreativitet.
 • Stretchpauser – Inför regelbundna stretchpauser där medarbetare tillsammans sträcker på sig och rör kroppen för att minska stillasittande.
 • Aktivitetszoner – Skapa områden på kontoret där medarbetare kan röra sig fritt, såsom en yta för hopprep, balansbrädor eller träningsband.
 • Gruppträning – Arrangera gemensamma träningspass, såsom yoga, pilates eller cirkelträning, under arbetsdagen.

Här är också 5 rörelseövningar att ta med till kontoret, rekommenderade av vår expert Anna Ek!

Underarmar övning.jpg

Steg 6: Implementera träningsstimulerande förmåner

Erbjud gymkort, träningspass under arbetstid, utbildningar, kunskapshöjande kurser eller cykelförmåner som en del av kompensationspaketet för att uppmuntra anställda att vara aktiva och främja långsiktig hälsa.

För att göra dessa förmåner kostnadseffektiva och tillgängliga utan extra utgifter för medarbetarna, bör arbetsgivaren främja användningen av friskvårdsbidraget. Detta bidrag kan användas för att täcka antingen hela eller delar av kostnaderna för sådana hälsobefrämjande aktiviteter.

Här är några exempel på förmåner:

 • Gymkort – Ge medarbetare tillgång till lokala gym genom att erbjuda subventionerade eller helt betalade medlemskap.
 • Träningspass på arbetstid – Planera in träningspass under arbetsdagen, till exempel på morgonen eller under lunchen, för att göra det lättare för medarbetarna att delta.
 • Cykelförmåner – Erbjud förmåner för dem som cyklar till jobbet, såsom cykelservice, säkra cykelparkeringar och duschmöjligheter.
 • Hälsotävlingar och utmaningar – Skapa tävlingar och utmaningar som uppmuntrar till fysisk aktivitet, såsom stegtävlingar eller gruppträningsutmaningar.
 • Kunskapshöjande kurser, föreläsningar och utbildningar – Kunskap är nyckeln! Erbjud medarbetarna möjlighet att få lära sig mer om hälsa för att få lärdom om hur de kan ta hand om sin egen hälsa.

Vad är hälsa på jobbet?

Hälsa på jobbet innebär att skapa en arbetsmiljö där anställda trivs, är produktiva och mår bra både fysiskt och psykiskt.

Det handlar om att främja fysisk aktivitet, god ergonomi, mentalt välbefinnande och socialt stöd. Genom att implementera hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen kan företag minska sjukfrånvaro och öka engagemanget.

En hälsofrämjande arbetsplats kan uppnås genom kunskapsspridning, aktiviteter, engagemang från ledare, enkel tillgång till hälsosamma alternativ och regelbundna pauser för rörelse. Att ha en hälsoinspiratör som ger tips på aktiviteter kan också motivera medarbetarna att delta i hälsosamma initiativ.

En hälsosam arbetsmiljö leder till ökad produktivitet, starkare arbetsmoral och långsiktig framgång för företaget.

hälsa på jobbet - well-being

Hur Health Competence guidar arbetsgivare till bättre hälsa på jobbet

Vi på Health Competence är ett svenskt innovationsföretag som arbetar för att förbättra hälsan på arbetsplatser genom nära samarbete med näringslivet och forskare.

Vi skapar förutsättningar för arbetsgivare att effektivt implementera och upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

 1. Analys och rådgivning – Utvärderar arbetsförhållanden och ger konkreta förbättringsförslag.
 2. Utbildningsprogram: Med över 40 hälsoexperter erbjuds utbildning och kurser för att höja kompetensen kring hälsa på arbetsplatsen.
 3. Digitala verktyg: Tillhandahåller digitala föreläsningar, övningar, program och en omfattande kunskapsbank. Se mer på föreläsnings- och övningssida.
 4. Långsiktiga strategier: Hjälper till att skapa hållbara hälsoplaner.

Genom att fokusera på resultat hjälper vi företag att investera i medarbetarnas hälsa och företagets långsiktiga framgång och lönsamhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo, rådgivning eller offert.

Begär kostnadsfri demo, rådgivning eller offert >